Dr. Sambas Ali Muhidin., S.Pd. M.Si.

sambas@upi.edu

http://sambas.staf.upi.edu/

NIP :  19740627 200112 1 001
Kode Dosen :  2167
Nama :  Dr. Sambas Ali Muhidin., S.Pd. M.Si.
Mata Kuliah :  Manajemen Arsip Dinamis
 Aplikasi Pengolah Dokumen
 Praktika Kantor Digital