Prof. Dr. Janah Sojanah, M.Si.

janahsojanah@upi.edu

 

NIP : 19571219 198403 2 002
Kode Dosen : 0633
Nama : Prof. Dr. Janah Sojanah, M.Si.
Mata Kuliah :  Manajemen Arsip Statis
 Audit Kearsipan
 Praktika Kearsipan